Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Polityka prywatnościPolityka prywatności - Instytut Wolności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Wolności z siedzibą przy ul. Hożej 27/14, 00-521 Warszawa, NIP 7010340617, REGON 146099436, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000417714 (dalej „Administrator”).
2. Administrator prowadzi serwis internetowy www.instytutwolnosci.pl (dalej „Serwis”).
3. Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.
4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@instytutwolnosci.pl;
b. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie;
c. pisemnie na adres siedziby Administratora.
5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
a. prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;
b. udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem;
c. przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym;
d. prowadzenia rekrutacji do realizowanych przez Administratora projektów i innych działań, do uczestnictwa w których zgłasza się Użytkownik.
7. Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
8. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych).
9. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
a. Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem;
b. Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;
c. Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
d. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
e. Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;
f. Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;
g. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
10. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.
11. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:
a. okres prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;
b. okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;
c. okres realizacji projektów, do których zgłosił się Użytkownik;
d. okres prowadzenia działalności edukacyjnej i marketingowej przez Administratora;
e. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;
f. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej.
Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.
12. Użytkownik ma prawo do:
a. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;
b. otrzymania kopii przetwarzanych danych;
c. uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.
13. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
14. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 lub 19;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).
15. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a. gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
16. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
17. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
18. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Administrator ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.
19. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że:
a. wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
b. pomimo wycofania zgody Administrator jest nadal uprawniony do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punktach 7-8.
c. wycofanie zgody uniemożliwia prowadzenie przez Administratora konta Użytkownika w Serwisie i jest równoznaczne z żądaniem jego zamknięcia.
20. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie konta w Serwisie.
21. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.