Regulamin konkursu „Granica z ludzką twarzą”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 27 m. 14, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000417714.
 2. Partnerem Konkursu jest NGO Europe without Barriers („ЄВРОПА БЕЗ БАР’ЄРІВ”), Europa Bez Barier, BIN: 36621094 UA 01034 Kyiv, Klavdiivska Str. 23/15, 64,
 3. Konkurs trwa od 27.05.2019 do 27.07.2019 i przebiega w kolejnych etapach:
  • Ogłoszenie konkursu dnia 27.05.2019
  • Zgłaszanie prac konkursowych trwające od dnia 27.05.2019 godziny 12:00, do 30.06.2019 dnia do godziny 23:59
  • Ocena nadesłanych prac przez Komisję trwające od 01.07.2019 do 27.07.2019
  • Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu: nie później niż 27.07.2019
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia przed terminem zmiany Regulaminu, zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach za pomocą poczty elektronicznej. W wypadku braku akceptacji dla wprowadzonych zmian, zachowają możliwość wycofania swojego zgłoszenia.
 5. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Organizator.

II. Zasady i przebieg konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej: koncepcji materiału dziennikarskiego tematycznie związanego z problemami granicy polsko-ukraińskiej
 2. Z prawa udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz najbliżsi członkowie rodziny Organizatorów oraz osoby wchodzące w skład Komisji konkursowej, jak również ich najbliżsi członkowie rodziny i współpracownicy.
 3. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego elektronicznego Formularza zgłoszeniowego zawierającego odpowiedzi na pytania wskazane przez Organizatora. Treść formularza dostępna jest na stronie internetowej www.instytutwolnosci.pl
 4. Formularz może być wypełniony w języku polskim bądź ukraińskim.
 5. W momencie przesłania zgłoszenia, osoba przesyłająca je staje się Uczestnikiem Konkursu.
 6. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

III. Ocena Prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Komisja konkursowa, której skład będzie wybrany przez Organizatora, wyłoni łącznie 4 zwycięskie Prace konkursowe
 2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 3. Prace konkursowe podlegają ocenie merytorycznej Komisji.
 4. Komisja wyłoni Zwycięskie prace konkursowe w przewidzianym Regulaminem terminie w oparciu o następujące kryteria:
  • atrakcyjność koncepcji materiału
  • zbieżność z ideą projektu
  • potencjał dotarcia do odbiorców (zarówno ilościowy, jak i celowy: wybór odpowiedniego grona odbiorców)
 5. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

IV. Przekazanie nagród

 1. Lista nagrodzonych prac zawierająca tytuły zwycięskich Prac konkursowych zostanie opublikowana zostanie nie później niż 27.07.2019 na stronie www organizatorów
 2. Nagrodzone osoby otrzymają możliwość realizacji materiałów na podstawie przedstawionych koncepcji, za które otrzymają honorarium w wysokości 1500 złotych brutto.
 3. Niezbędnym warunkiem otrzymania honorarium będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej o realizacji materiału i oddanie go w wyznaczonym terminie.
 4. Rezydenci podatkowi Rzeczpospolitej Polskiej będą zawierali umowę cywilnoprawną z Organizatorem konkursu. Rezydenci podatkowi Ukrainy będą zawierali właściwą umowę z Partnerem konkursu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Organizatora.
Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.