Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Jak Ustawa 2.0. zmieni polską naukę? - Biuletyn IW - Instytut Wolności

Jak Ustawa 2.0. zmieni polską naukę? – Biuletyn IW

19 września 2017 podczas 10. Narodowego Kongresu Nauki zaprezentowany został projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. To projekt nowatorski, gdyż jego założenia wypracowało samo środowisko akademickie. 

Nie tylko w ramach pracy trzech  zespołów eksperckich składających się z przedstawicieli krajowych uczelni, ale także w szeroko zakrojonych konsultacjach ze środowiskami studenckimi, doktoranckimi i przede wszystkim naukowymi, mającymi miejsce podczas dziewięciu poprzednich Kongresów Nauki.

Projekt ustawy łączy w sobie prawo o szkolnictwie wyższym, zasady finansowania uczelni oraz zasady nadawania stopni naukowych, które dotychczas były określane przez trzy odrębne ustawy. W ramach projektu ministerstwo odchodzi od podziału uczelni na jednostki organizacyjne, zostawiając tę kwestię regulacjom wewnątrzuczelnianym. Dodatkowo zwiększane zostają kompetencje rektora oraz powołany zostaje nowy organ – rada uczelni, której zadaniem jest m.in. przyjmowanie strategii uczelni, przedstawianie kandydatów na rektora i opiniowanie statutu. W projekcie nowej ustawy przedefiniowano sposób kształcenia doktorantów, oceny uczelni oraz ich klasyfikację. Drobnym zmianom ulegają zasady przyznawania stopni i tytułów naukowych. Co więcej, projekt zakłada możliwość tworzenia federacji uczelni. Reforma nakłada na uczelnie odpowiedzialność finansową w przypadku zmiany wysokości opłat, które student zobowiązany będzie wnieść podczas swojego kształcenia oraz w przypadku opóźnień w wydawaniu dyplomów swoim absolwentom.

Wymienione wyżej kwestie stanowią jedne z najważniejszych zmian, jakie przewiduje nowy projekt. Jednak jak do projektu nowej ustawy odnosi się samo środowisko naukowo-akademickie? Co na temat reformy ma do powiedzenia minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin? Wszystkiego tego dowiedzą się Państwo z poniższego wydania Biuletynu.

Łukasz Chorchos

Chcemy uwolnić potencjał polskiej nauki – wywiad z Jarosławem Gowinem

Naszym priorytetem przy tworzeniu Konstytucji dla Nauki było wypracowanie takich rozwiązań, które poszerzałyby zakres autonomii uczelni, by same mogły reagować i kształtować swoją misję, strukturę i działalność. Zależy nam na zdecydowanym podniesieniu poziomu kształcenia i badań.

Michał Gajda – Wprowadzenie realnych zmian zależy od środowisk akademickich

Z pewnością przyjęcie Ustawy 2.0 zainicjuje dopiero proces zmian, a nie będzie jego ukoronowaniem.

dr inż. Konrad Markowski – Ustawa 2.0 z punktu widzenia młodego pracownika nauki. Blaski i cienie nowej Konstytucji dla Nauki oraz blaski (i głównie) cienie obecnego systemu.

Pobierz całość Biuletynu “Jak Ustawa 2.0. zmieni polską naukę?”

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.