Dobre praktyki działalności amerykańskich think-tanków

Kamila Mróz

…na przykładzie German Marshall Fund of the United States (GMF) oraz American Enterprise Institute (AEI)

By AgnosticPreachersKid – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6251335

W ostatnim tygodniu września 2019 roku delegacja Instytutu Wolności gościła w ramach wizyty studyjnej w Waszyngtonie. Stolica Stanów Zjednoczonych, będąca ośrodkiem władz państwowych, w naturalny sposób stała się skupiskiem think-tanków. Spotkanie z dwoma z nich – German Marshall Fund of the United States (GMF) oraz American Enterprise Institute (AEI) – stanowi ciekawy materiał do przemyśleń na temat dobrych praktyk działalności think-tanków oraz możliwości przełożenia tych praktyk na funkcjonowanie podobnych organizacji w Polsce.

 

Sfery zainteresowania

GMF działa na rzecz wzmocnienia współpracy transatlantyckiej w zakresie regionalnych i globalnych możliwości oraz wyzwań, zgodnie z ideą planu Marshalla. Założona w 1972 roku jako dar Niemiec organizacja realizuje zadania w ramach tej szlachetnej inicjatywy po obu stronach Atlantyku. GMF posiada biura w Waszyngtonie (siedziba), Berlinie, Paryżu, Brukseli, Belgradzie, Ankarze, Bukareszcie i Warszawie[1].

AEI powstało w 1943 roku. Misją tej organizacji jest obrona godności i poszerzanie ludzkiego potencjału, a także budowa wolnego i bezpiecznego świata. Praca AEI bazuje na ideach demokracji oraz wolności gospodarczej. Ten think-tank skupia się na rozwoju USA jako globalnego lidera[2].

 

Dobre praktyki

Oba omawiane think-tanki mogą pochwalić się długą obecnością w życiu Ameryki – mają więc duże doświadczenie, które pozwoliło im wypracować odpowiednie praktyki.

Jak zostało nam wskazane w AEI, przez lata można było obserwować zmiany w działalności think-tanków – coraz większą medialną obecność oraz ściślejszą współpracę z politykami.

Przedstawiono nam również dodatkową wartość, jaką wnoszą ludzie obecnie zatrudnieni w AEI, którzy wcześniej pracowali w sferze publicznej i urzędach władz USA – od znajomości tych miejsc „od kuchni” i ich odpowiedniego zrozumienia, po rozszerzenie sfery kontaktów. AEI inwestuje też w przyszłe pokolenia, oferując studentom możliwość odbycia stażu.

Natomiast w przypadku GMF warto w mojej opinii w szczególności zwrócić uwagę na ogromne wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju jednostek w ramach  współpracy transatlantyckiej. Spektrum możliwości jest bardzo szerokie – GMF oferuje wschodzącym liderom m.in. możliwości rozwijania umiejętności i sieci kontaktów poprzez wymianę transatlantycką. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GMF organizacja dostarcza środków również na projekty własne.

Oba think-tanki zajmują się również typową dla tego rodzaju inicjatyw działalnością – przygotowują publikacje oraz wystąpienia i konferencje. Jednak w mojej ocenie warto przede wszystkim zwrócić uwagę na wcześniej przywołane wyjątkowe nastawienie do prowadzonej działalności.

 

Wnioski

Działalność AEI i GMF nie jest jednakowa.

Co zatem łączy w mojej opinii dwa wcześniej opisane podejścia do tematu działalności think-tanku? Ciekawa koncepcja inwestowania w kapitał ludzki.

Jest to wyjście poza zwykłą praktykę przygotowywania badań i analiz. Inwestycja w kadry, czy to pracujące w ramach projektów przedstawionych think-tanków, czy też angażujące się w społeczeństwo obywatelskie, może poprawiać jakość ich pracy, a także otaczającego nas świata. Urealnia to wpływ think-tanku na arenie, którą się zajmuje.


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

[1] Zob. https://www.gmfus.org/about-gmf [dostęp: październik 2019]).

[2] Zob. https://www.aei.org/about/ [dostęp: październik 2019]).

Kamila Mróz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawnych aspektów działalności instytucji finansowych. Interesuje się gospodarką i polityką państw anglojęzycznych.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.